Smartgroup

  • Szukaj

Klauzula ODO

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, podaję iż:
Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Radcy Prawnego Barbara Kalisz z siedzibą we Wrocławiu przy Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, NIP 5961548115. Kontakt: telefon 509 197 190 / e-mail kancelaria@barbarakalisz.pl

Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie od Państwa w wyniku ich dobrowolnego przekazania, tak w wersji papierowej, jak
i elektronicznej i przetwarzane są w pełnym zakresie danych przekazanych, w tym co do:
1) danych identyfikacyjnych wymaganych na potrzeby zawarcia umowy i wystawienia faktury;
2) danych służących wykonaniu usługi świadczenia pomocy prawnej;
3) danych identyfikacyjnych niezbędnych do świadczenia usług on-line.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) realizacji działań wykonywanych na żądanie osoby przekazującej dane osobowe przed zawarciem umowy, tak w wersji papierowej, jak i elektronicznej lub na rzecz osoby trzeciej;
2) zawarcia i wykonania umowy bezpośrednio ze Zleceniodawcą lub też na rzecz osoby trzeciej;
3) prawem przewidzianych obowiązków ciążących na Administratorze, jako Zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy, w tym m.in. do wystawienia faktury.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
1) wyrażona zgoda, przy czym każdorazowe przekazanie dokumentów zawierających dane osobowe na pocztę e-mail Administratora, jak i w formie papierowej, w tym w korespondencji tradycyjnej, jest traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2) zawarcie oraz wykonanie umowy;
3) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, jako przedsiębiorcy, radcy prawnym;
4) prawnie uzasadniony interes Administratora.

Przekazane dane osobowe, Administrator może ujawniać dalszym odbiorcom w postaci firm współpracujących z Administratorem oraz wykonujących zadania na jego zlecenie, tj. m.in. biuro rachunkowe świadczące na rzecz Administratora usługi, podmiot świadczący usługi IT oraz utrzymujący infrastrukturę IT Administratora, aplikanci radcowscy i adwokaccy, substytuci. W takim przypadku obowiązuje Strony umowa zapewniająca bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych, jak i osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, z mocy prawa. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminom przedawnienia roszczeń, jakie Administrator może ponosić jako przedsiębiorca, radca prawny i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będę przetwarzane do czasu wycofania zgody przez osobę przekazującą dane osobowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przekazującemu dane osobowe służy:
1) prawo dostępu do Swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania przekazanych danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia przekazanych danych osobowych;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych;
5) możliwość przeniesienia przekazanych danych osobowych do innego administratora;
6) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przekazane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (m.in. profilowaniu).
Skargi można kierować do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Media by: Shaman's Photo